18:30 - 19:00
Exclusive latino 16+
19:30 - 20:00
Pop music 16+
20:30 - 21:00
Russian hits 16+
21:30 - 22:00
Dance music 16+
22:30 - 23:00
Hot new 16+
23:30 - 00:00
Fun for fan 16+